"[shouting]"

GetYarn
King of the Hill (1997) - S06E14 Comedy getyarn.io